Brugervilkår

Når du bruger Suzumi-app, accepterer du at være underlagt disse brugervilkår (“Brugervilkår“).

Læs venligst disse Brugervilkår grundigt igennem, før du bruger Suzumi-app. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du undlade at bruge Suzumis-app. Disse Brugervilkår gælder for enhver brug af Suzumi-app. 

Disse Brugervilkår er alene aftalt mellem Suzumi og Brugeren, og ikke med Apple Inc., og Apple Inc. er ikke ansvarlig for Suzumi-appen eller appens indhold. Du accepterer, at Apple Inc., og Apple Inc.s dattervirksomheder (“Apple“), er påtaleberettiget tredjemand i disse Brugervilkår, og at Apple, når du har accepteret disse Brugervilkår, er berettiget (og skal anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse Brugervilkår over for dig som påtaleberettiget tredjemand heri.

 1. Definitioner

Suzumi” betyder Geng ApS, Jernbanegade 2, st., 9000 Aalborg, Danmark

Suzumi-appen” betyder en digital applikation, som hedder Suzumi og leveres af Suzumi, således at fysiske og juridiske personer kan indsamle point, indløse rabatter, bestille bord eller takeaway fra Suzumi.  

Brugeren“, “du” eller “dig” betyder en fysisk person, som bruger Suzumi-app.

 1. Oplysninger om Suzumi

Geng ApS, Jernbanegade 2, st., 9000 Aalborg, Danmark, CVR: 39925834

 1. Beskrivelse af Suzumi-app

3.1. Suzumi stiller en app til rådighed, hvor Brugeren kan optjene point i forbindelse med at spise inde hos Suzumis restauranter. Brugeren kan yderligere benytte Suzumi-appen til at scanne QR koder, bestille bord eller takeaway, og se nyheder og tilbud fra Suzumi.

3.2. Brugeren kan oprette sin Suzumi konto i appen eller kan blive oprettet af en Suzumi ansat ved samtykke.

3.3. Optjente point kan anvendes til at få rabat på Suzumi produkter og point kan ikke veksles til kontanter.

3.4 Optjente point kan ikke overføres til en anden Bruger.

3.5 Suzumi kan ensidigt fastsætte de betingelser, der gælder for tildeling, brug og gyldighed af point.

3.6. Point kan annulleres, hvis Suzumi konstaterer misbrug af eller mistænker eller konstaterer, at point er blevet tildelt på et forkert grundlag. I sådanne tilfælde fakturerer Suzumi det beløb, som blev betalt ved brugen af point.

 1. Brugerkonti

4.1. Du har en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig og ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, til at få adgang til og bruge Suzumi-app samt indhold, som tilgængeliggøres via Suzumi-app,  i den form, som Suzumi til enhver tid tilbyder dig, til de formål, som fremgår heraf. Den licens, som er tildelt Brugeren, til iOS-versionen af Suzumi-appen, som er downloadet fra Apples App Store, er desuden begrænset til en licens til at bruge Suzumi-appen på produkter, som er forsynet med Apples varemærke, og som Brugeren ejer eller disponerer over, og i henhold til de regler for brug, som fremgår af vilkår og betingelser for App Store og disse Brugervilkår. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende, er forbeholdt Suzumi og Suzumis licensgivere. 

4.2. For at kunne bruge Suzumi-app, skal Brugeren oprette en brugerkonto ved at følge registreringsvejledningen på Suzumi-app. Oprettelse af en brugerkonto kræver, at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt mindst en gyldig betalingsmetode. Du accepterer at sikre opretholdelsen af korrekte, fuldkomne og opdaterede brugeroplysninger. Se venligst Suzumis Privatlivspolitik for mere information omkring Suzumis behandling af dine personoplysninger. Brugeroplysningerne på Suzumi-app er personlige. Brugeren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til Brugerens konto, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand. En Bruger må kun have én personlig brugerkonto. Ønsker du at slette din brugerkonto, bedes du venligst kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger. 

4.3. Hvis der er mistanke om, at en person uberettiget er blevet bekendt med Brugerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Brugerens brugerkonto, skal Brugeren straks give Suzumi meddelelse herom. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Suzumi-app og eventuel aktivitet på Brugerens brugerkonto. 

 1. Immaterielle Rettigheder

5.1. Alle Immaterielle Rettigheder til eller knyttet til Suzumi-app og dertilhørende dokumentation og dele og kopier heraf tilfalder til enhver tid Suzumi og/eller Suzumis underleverandører/licensgivere, og Suzumi og/eller Suzumis underleverandører/licensgivere har den eksklusive ejendomsret dertil. “Immaterielle Rettigheder” betyder ophavsrettigheder og tilknyttede rettigheder (herunder rettigheder til databaser, kataloger og fotografier), patenter, brugsmodeller, designrettigheder, varemærker, handelsnavne, forretningshemmeligheder, knowhow og enhver anden form for registreret eller uregistreret immateriel rettighed.

5.2. Disse Brugervilkår tildeler ikke Brugeren Immaterielle Rettigheder til Suzumi-app, og Suzumi og Suzumis underleverandører/licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold hertil.

5.3. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelser, forsvar, forlig eller udligning forbundet med krav om, at iOS-versionen af Suzumi-appen eller din brug deraf krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

 1. Øvrige bestemmelser for brug af Suzumi-app

6.1. Suzumi-app er kun tilgængelig for personer på 18 år eller derover.

6.2. Brugeren skal overholde alle gældende regler og bestemmelser ved brug af Suzumi-app, herunder ved køb af alkohol gennem takeaway.

6.3. Suzumi videreudvikler Suzumi-appen løbende, og Suzumi kan helt eller delvist ændre eller fjerne forskellige dele af Suzumi-appen, herunder funktioner og produkter, der er tilgængelige på Suzumi-appen.

6.4. Suzumi kan efter eget skøn og fra tid til anden give dig tilladelse til at afgive, offentliggøre eller på anden vis tilgængeliggøre til Suzumi via Suzumi-appens indhold og oplysninger, såsom feedback og supportanmodninger relateret til Suzumi-appen, eller indlæg til konkurrencer og andre salgsfremmende foranstaltninger (”Brugerindhold”). Ethvert Brugerindhold afgivet af dig forbliver at være din ejendom. Ved at afgive Brugerindhold til Suzumi afgiver du til Suzumi en territorialt ubegrænset, uophørlig, uopsigelig, overdragelig, royaltyfri licens, som kan gives i underlicens, til at bruge, kopiere, modificere, skabe derivater af, distribuere, offentligt fremvise og udnytte i enhver henseende sådant Brugerindhold i alle formater og via nuværende og fremtidige kanaler uden yderligere varsel eller samtykke fra dig, samt uden krav om at yde betaling til dig eller nogen anden person eller enhed. Du erklærer og garanterer, at du er autoriseret til at give Suzumi de ovennævnte rettigheder og at sådant Brugerindhold eller brugen heraf ikke er stødende, krænkende, uanstændig eller skadelig i nogen henseende, og at Brugerindhold eller brugen heraf ikke krænker, misapproprierer eller strider mod tredjemands immaterielle rettigheder, ejendomsrettigheder, forlagsrettigheder eller beskyttelsen af privatlivets fred, eller måtte resultere i en overtrædelse af enhver gældende lov eller retlig regulering.   

6.7. Brugeren vil ikke: (i) bruge eller forsøge at bruge en andens personlige Suzumi-konto uden den pågældende anden persons samtykke; (ii) kopiere, ændre eller skabe bearbejdede værker baseret på Suzumi-appen eller anden dertil knyttet teknologi; (iii) reverse engineer, dekompilere, demontere, afkode eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Suzumi-appen eller anden tilknyttet teknologi eller dele heraf; (iv) fjerne meddelelser om ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsrettigheder indeholdt i eller på Suzumi-appen; (v) fjerne, dække eller skjule annoncer på Suzumi-appen; (vi) indsamle, bruge, kopiere eller overdrage oplysninger fra Suzumi-appen uden Suzumis samtykke; (vii) bruge søgerobotter eller andre automatiserede metoder til at bruge Suzumi-appen; (viii) oprette en Suzumi-konto ved brug af en falsk identitet eller en anden persons identitet; eller (ix) skaffe sig adgang til Suzumi-appen gennem grænseflader, som Suzumi specifikt stiller til rådighed.

6.8. Du har ikke ret til at bruge Suzumi-appen eller noget indhold heraf til andet end ikke-erhvervsmæssige formål. Brug af enhver form for systematisk generhvervelse, såsom brug af enhver form for robot, edderkop, webcrawler, ekstraheringssoftware, automatiseret proces og/eller udstyr til at høste, kopiere og/eller overvåge dele af Suzumi-appen er strengt forbudt.

6.9. Suzumi er berettiget til at fjerne en Bruger fra Suzumi-appen med øjeblikkelig virkning og/eller afvise eller annullere transaktioner fra en Bruger, hvis Brugeren misbruger Suzumi-appen eller forårsager nogen form for skade på Suzumi-appen eller Suzumi eller Suzumis medarbejdere eller Suzumi har rimelig mistanke om, at Brugeren har foretaget svigagtige handlinger i forbindelse med brugen af Suzumi-appen.

6.11. Brugeren skal overholde tredjemands gældende aftalevilkår ved brug af Suzumi-appen.

 1. Varighed og ophør

7.1. Disse Brugervilkår gælder indtil videre som en bindende aftale mellem Suzumi og Brugeren, så længe Brugeren bruger Suzumi-appen.

7.2. Brugeren kan til enhver tid stoppe med at bruge Suzumi-appen. Suzumi kan til enhver tid permanent eller midlertidigt stoppe med at levere Suzumi-appen.

 

 1. Klager

8.1. Bemærk, at Suzumi-appen til enhver tid kan afbrydes eller nedlukkes permanent. Suzumi-appen kan desuden suspenderes midlertidigt. Undlad at bruge Suzumi-appen til at foretage backup af data. Mens Suzumi bestræber sig for at udbyde Suzumi-appen fejlfrit og rettidigt, frasiger Suzumi sig enhver indeståelse eller garanti, som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser. Suzumi afgiver ingen indeståelse eller garanti i relation til pålidelighed, rettidighed, kvalitet eller egnethed af Suzumi-appen eller enhver vare eller tjenesteydelse leveret via platformen, eller at Suzumi-appen forbliver at være uforstyrret eller fejlfri.   

8.2 Suzumi er undtaget fra ethvert erstatningsansvar for tab eller skade, som du eller tredjemand måtte pådrages i forbindelse med Suzumi-appen, medmindre sådan skade eller tab er forårsaget af Suzumi forsætligt eller ved grov uagtsomhed eller under enhver anden forpligtigelse, som ikke kan undtages eller begrænses under anvendelig ret.

8.3 Apple har ikke pligt til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forbindelse med Suzumi-appen. I det omfang vedligeholdelse eller support er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, er vi, ikke Apple, forpligtede til at levere denne vedligeholdelse eller support. I det omfang der gælder en lovbestemt, ufravigelig garanti, er vi, ikke Apple, eneansvarlige for denne garanti. Vi, ikke Apple, er ansvarlige for at behandle Brugerens og tredjemands eventuelle krav vedrørende iOS-versionen af Suzumi-appen eller Brugerens besiddelse og/eller brug af iOS-versionen af Suzumi -appen, herunder blandt andet produktansvarskrav og krav om iOS-versionen af Suzumi-appens manglende overholdelse af gældende myndighedskrav eller retlige krav.

 1. Lovvalg og konfliktløsning

9.1. Disse Brugervilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 

9.2. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår, skal afgøres ved byretten i Aalborg.

 1. Ændringer

10.1. Disse Brugervilkår kan ændres.

10.2. Du kan finde den nugældende version af Brugervilkår på Suzumis Website. Der vil ikke blive foretaget væsentlige ændringer af Brugervilkår eller indskrænkninger af Brugerens rettigheder uden notifikation herom. Hvis Brugeren ikke accepterer Suzumis ændrede Brugervilkår, skal han/hun stoppe med at bruge Suzumi-appen.

 1. Overdragelse

11.1. Suzumi er berettiget til helt eller delvist at overdrage nogle af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til en tilknyttet virksomhed eller retsefterfølger eller til en køber eller erhverver af Suzumis aktiver vedrørende Suzumi-appen uden Brugerens forudgående samtykke.

11.2. Brugeren er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil.

 

Revideret 14. februar 2021.